Readings for line KD.10.141

L.10.145KD.10.141
He bicome so confus · he couth nouȝte loke
M.10.145KD.10.141
He bicome so confus  he couthe nouȝt loke
Cr1.10.145KD.10.141
He became so confuse he cunneth not loke
W.10.146KD.10.141
He bicom so confus . he kouþe noȝt loke
Hm.10.146KD.10.141
he bycam so confused · he cowde nougth loke
C.10.143KD.10.141
He be-come so confuse · he kouþe nouȝt looke
G.11.146KD.10.141
he became so confuvse he cowthe not looke
O.10.145KD.10.141
He bicome so confuse  he couþe not loke
R.10.148KD.10.141
He bycom so confus  he couthe nauȝt loke 
F.7.147KD.10.141
He be-cam so confus / he cowhde vneþes loke.