Readings for line KD.10.65

L.10.67KD.10.65
Ne were mercy in mene men · more þan in riche
M.10.67KD.10.65
Ne were mercy . in mene men  more þanne in Riche
Cr1.10.67KD.10.65
Ne were mercy in mene men more than in rych
W.10.67KD.10.65
Ne were mercy in meene men . moore þan in riche           W.10.67:nota
Hm.10.67KD.10.65
Hm.10.67-69: A crude line drawing (or pen trials) appear in the left margin.ne were mercy yn mene men · more than yn ryche ·
· Nota ·
C.10.67KD.10.65
Ne were mercye in mene men · more þan in riche
G.11.67KD.10.65
ne were mercy In meane men more then In ryche
O.10.67KD.10.65
Ne were mercy in mene men  more þan in riche
R.10.67KD.10.65
Ne were mercye in mene men  more þan in riche .
F.7.66KD.10.65
Ne were Mercy with mene men / more þan in ryche.