Readings for line KD.11.117

L.11.119KD.11.117
Whether I were chosen or nouȝt chosen · on holicherche I þouȝte
M.11.118KD.11.117
Whether I were chosen or nouȝt chosen  on holi churche I thouȝte
Cr1.11.118KD.11.117
Whether I wer chose or not , on holi kirke I thoght
W.11.119KD.11.117
Wheiþer I were chosen or noȝt chosen . on holichirche I þouȝte
Hm.12.301KD.11.117
wheþer y were chosyn or nougth chosyn · on holy cherche y þougth ·
C.11.119KD.11.117
Whetther I were chosen or nowth · on holy chirche I thoughte
G.12.120KD.11.117
whether þei were chosen or noght on holy churche I thoghte
O.11.120KD.11.117
Wheþer I were chosen or not  on holy chirche I þouȝte
R.11.116KD.11.117
Whether I were chose or nouȝt chose  on holy cherche I þouȝte .
F.8.113KD.11.117
Wheyþir y was chose / or not chose / on holy chirche y þouhte.