Readings for line KD.12.257

L.12.258KD.12.257
I leue it flaumbe ful foule · þe folde al aboute
M.12.258KD.12.257
I leue it flaumbe ful foule  the fold alabouteal aboute .
Cr1.12.257KD.12.257
I leue it flowme full fowle , the folde all about
W.12.257KD.12.257
I leue it flawme ful foule . þe fold al aboute
Hm.12.564KD.12.257
y leue yt flambe full foule · the folde all aboute
C.12.258KD.12.257
I leue it flambe ful foule · the folde al a-boute
G.13.259KD.12.257
I leuve yt flauvmbe full fowle all abowte
O.12.259KD.12.257
I leue it flawme ful foule  þe folde al aboute
R.12.259KD.12.257
I leue it flaume ful foule  þe folde al aboute .
F.9.374KD.12.257
I leve it flawmeþ foule / þe foolde al a-bowten.