Readings for line KD.14.202

L.14.215KD.14.202
For seuene synnes þat þere ben · assaillen vs euere
M.14.216KD.14.202
For seuene synnes þat þere ben . assaillen vs euere
Cr1.14.216KD.14.202
For seuen synnes þat ther be assailen vs euer
W.14.214KD.14.202
For seuene synnes þer ben . þat assaillen vs euere
Hm.14.216KD.14.202
For þe seuyn synnes þat þere ben · assaylen vs euere
C.14.214KD.14.202
For seuene synnes ther be · assaillen vs euere
G.15.213KD.14.202
for seyuven synnes þer be þat assaylen man euver
O.14.214KD.14.202
For seuene synnes þer been  assaylen þeeO.14.214: OC2 alone have þee in place of vs. euere
R.14.214KD.14.202
¶ For seuene synnes þat þere ben  assailen vs euere .
F.10.681KD.14.202
Sevene synnes þere been / þat asayle vs euere.