Readings for line KD.14.220

L.14.236KD.14.220
Ne haue powere in pouerte · if pacyence it folwe
M.14.237KD.14.220
Ne haue power in pouerte . if pacience it folwe
Cr1.14.237KD.14.220
Ne haue power in pouertye , if patience it folowe
W.14.235KD.14.220
Ne haue power in pouerte . if pacienceW.14.235: W alone omits it after pacience. folwe
Hm.14.237KD.14.220
ne haue power yn pouerte · ȝif pacyence yt folwe ·
C.14.235KD.14.220
Ne haue power in pouerte · if pacience it folowe
G.15.234KD.14.220
ne haue power In pouerte yff pacyence ytt folowe
O.14.235KD.14.220
Ne haue power in pouerte  if pacience it folewe
R.14.235KD.14.220
Ne haue powere in pouerte  if pacience it folwe .
F.10.697KD.14.220
Ne have powher in pouerte / if pacience hem folwe.