Readings for line KD.14.80

L.14.89KD.14.80
So vengeaunce fel vpon hem · for her vyle synnes
M.14.90KD.14.80
So vengeaunce fel vpon hem . for hire vile synnes .
Cr1.14.88KD.14.80
So vengeaunce fel apon hem for her vyle synnes
W.14.88KD.14.80
So vengeaunce fil vp-on hem . for hir vile synnes
Hm.14.88KD.14.80
so vengeaunce fel vppon hem · for her vyle synnes
C.14.88KD.14.80
So vengeaunce felle vp-on hem · for hir ville synnes
G.15.88KD.14.80
so wengeance fell vpon theym for þeir fowle synnes
O.14.88KD.14.80
So veniaunce fel vp-on hem  for her vile synnes
R.14.90KD.14.80
So veniaunce fel vpon hem  for here vile synnes .
F.10.559KD.14.80
& swich vengaunce fel on hem / for here foule synnes.