Readings for line KD.15.302

L.15.312KD.15.302
Þei wolde haue fedde þat folke · bifor wilde foules
M.15.308KD.15.302
They wolde haue y-fed þat folke . byfore wylde fowles .
Cr1.15.305KD.15.302
They wold haue fed that folke before wylde fowles ,
W.15.308KD.15.302
Thei wolde haue yfed þat folk . bifore wilde foweles
Hm.15.304KD.15.302
they woldyn haue fed that folk · byfore wyld fowles
C.15.303KD.15.302
Thay wolde han yfed þat folk · bifore wilde fowles
G.16.307KD.15.302
they wold haue feedde þat folke byfore wylde fowles
O.15.307KD.15.302
Þei wolden haue yfed þat folk  bifore wylde foulis
R.15.331KD.15.302
Þei wolde haue I-fedde þat folke  by-fore wilde foules .
F.11.318KD.15.302
Þey wolden have y-feed þat folk / by-fore whyȝlde fowlis.