Readings for line KD.18.211

L.18.216KD.18.211
Wyte what wo is · ne were þe deth of kynde
M.18.216KD.18.211
W.yte what wo is . ne were þe deþ of kynde
Cr1.18.216KD.18.211
Wyte what wo is , ne were the deth of kinde ,
W.18.216KD.18.211
Wite what wo is . ne were þe deeþ of kynde
Hm.18.216KD.18.211
wyete what woo is · ne were þe deeþ of kynde
C.18.216KD.18.211
Wite what wo is ne wel · ne were þe deth of kynde
G.19.215KD.18.211
wytte where wo ys / ne were þe deathe off kynd
O.18.216KD.18.211
Wite what woo is  ne were þe deþ of kynde
R.18.214KD.18.211
Wite what wo is  ne were þe deth of kende .
F.14.213KD.18.211
Wetyn what woo is / ne were þe deeþ of kende.