Readings for line KD.18.390α

L.18.402KD.18.390α
Nullum malum inpunitum &c
M.18.403KD.18.390α
Nullum malum impunitum & cetera
Cr1.18.402KD.18.390α
Nullum malum impunitum , et cetera .
W.18.401KD.18.390α
Nullum malum impunitum &c
Hm.18.404KD.18.390α
Nullum malum impunitum & cetera
C.18.399KD.18.390α
Nullum malum impunitum & c(etera)
G.19.403KD.18.390α
nullum malum impunitum & cetera //
O.18.404KD.18.390α
ForO.18.404: O alone includes introductory For. nullum malum impunitum & ceteraO.18.404: This line is written in the right margin.
R.18.397KD.18.390α
Nullum malum inpunitum .
F.14.393KD.18.390α
Nullum malum inpunitum.