Readings for line KD.18.413

L.18.429KD.18.413
Was neuere werre in þis worlde · ne wykkednesse so kene
M.18.430KD.18.413
Was neuere werre in þis wo...rld . ne wikkednesse so kene .
Cr1.18.429KD.18.413
Was neuer war in this world , ne wickednes so kene
W.18.428KD.18.413
Was neuere werre in þis world . ne wikkednesse so kene
Hm.18.431KD.18.413
was neuer werre in this world · ne wyckednesse so kene
C.18.427KD.18.413
Was neuer werre in this world · ne wikkenesse so kene
G.19.431KD.18.413
was neuer warre yn þis worlde ne wyckednes so kene
O.18.432KD.18.413
Was neuere werre in þis werld  ne wickednesse so kene
R [Not found.]
F.14.421KD.18.413
Was neuere werre in þis world / ne wikkidnesse so kene.