Readings for line KD.19.17

L.19.17KD.19.17
Þat alkyn creatures · shulden knelen & bowen
M.19.17KD.19.17
That alle kynne creatures . shulden knelen and bowen .
Cr1.19.17KD.19.17
That all kynnes creatures shoulde knele and bowe
W.19.17KD.19.17
That alle kynne creatures . sholden knelen and bowen
Hm.19.17KD.19.17
that alkyn creatures · schull knele and bowe
C.19.15KD.19.17
That alkyn creatures sholde knelen and bowen
G.20.15KD.19.17
that alkynnes creatuvres / shold knelen & bowen
O.19.15KD.19.17
Þat alle kyns creaturis  schulden knelen & bowen
R [Not found.]
F.15.17KD.19.17
Þat alle kenne creatures / sholde knelyn & bowen.