Readings for line KD.6.305

L.6.312KD.6.305
Ne none halpeny ale · in none wise drynke
M.6.312KD.6.305
Ne non. halpeny ale  in none wise drinke
Cr1.6.311KD.6.305
Ne no halfepeny ale in no wyse drynke
W.6.312KD.6.305
Ne noon halfpeny ale . in none wise drynke
Hm.6.311KD.6.305
ne none halpenyalehalpeny ale · yn none wyse drynke
C [Not found.]
G.7.312KD.6.305
ne non halpenye ale In no wyse drynke
O.6.313KD.6.305
Ne noon halpeny ale  in no wise drynke
R.6.310KD.6.305
Ne non halpeni ale  in nonewysenone wyse drinke .
F.5.960KD.6.305
Ne no man halpeny ale / in no wyse drynke.