Readings for line KD.1.154

L.1.155KD.1.154
Tyl it hadde of þe erthe · yetenL.1.155: LG alone read yeten. Other manuscripts have variously eten (C2HmMOWY), yoten (Cr), yheten al (F), and heten (C). his fylle
M.1.156KD.1.154
Til it hadde of þe erthe  eten his fille .
Cr1.1.153KD.1.154
Tyll it had of the erthe yoten it-selue
W.1.154KD.1.154
Til it hadde of þe erþe . eten his fille
Hm.1.149KD.1.154
tyl it hadde of the erthe  eten his fulle
C.1.152KD.1.154
Thil it had of the erthe · heten his fille
G.2.154KD.1.154
tyll ytt hadde off the yerthe ȝeten hys fyll
O.1.153KD.1.154
Til it hadde of þe erþe  eten his fille
R [Not found.]
F.2.151KD.1.154
Tyl it hadde of þe erthe / y-hetyn al his fylle.