Readings for line KD.14.244

L.14.249KD.14.244
And louely layke was it neuere · bitwene þe longe and þe shorte
# layke bytwen long & short
M.14.250KD.14.244
And louely layke was it neuere . bytwen.e þe longe and þe shorte
Cr1.14.250KD.14.244
And louelike was yet neuer bitwene , þe long & þe short
W.14.248KD.14.244
And louely layk was it neuere . bitwene þe longe and þe shorte
Hm.14.250KD.14.244
and louely layke was it neuere · bytwene þe long & þe schorte ·
C.14.248KD.14.244
And louely laike was neuer bitwene þe lange and the short
G.15.247KD.14.244
and louvely layke was neuer betwene þe long and shorte
O.14.248KD.14.244
And louelich layk was neuere  bitwene þe longe & þe schorte
R.14.259KD.14.244
And louely layke was it neuere  by-twene þe longe and þe schorte .
F.10.721KD.14.244
A lovely leyk ys it neuere / be-twene þe longe & schorte.