Readings for line KD.15.269

L.15.279KD.15.269
In legenda sanctorum · þe lyf of holy seyntes
M.15.275KD.15.269
In legenda sanctorum . the lif of holy seintes .
Cr1.15.272KD.15.269
In legenda sanctorunsanctoru[m] , the life of holy saynctes ,
W.15.275KD.15.269
In legenda sanctorum . þe lif of holy Seintes
Hm.15.271KD.15.269
In legenda sanctorum · the lyf of holy seyntes
C.15.270KD.15.269
In legenda sanctorum the lif of holy sayntes
G.16.274KD.15.269
In ligenda sanctormsanctor[u]m the lyffe off holy seyntes
O.15.274KD.15.269
In legenda sanctorum  þe lijf of holy seyntis
R.15.298KD.15.269
In legenda sanctorum  þe lif of holy seyntes .
F.11.285KD.15.269
In þe lengendalegenda sanctorum / ys þe lyf of holy seyntys.