Readings for line KD.15.458

L.15.473KD.15.458
It is hethene as to heueneward · and helpelees to þe soule
M.15.469KD.15.458
It is hethen as to heueneward . and helpeles to þe soule
Cr1.15.465KD.15.458
It is heathen as to heauenward , & helples to þe soule
W.15.468KD.15.458
It is heþene as to heueneward . and helplees to þe soule
Hm.15.464KD.15.458
yt is heþen as to heuenward and helples to þe soule
C.15.459KD.15.458
It is hethen as to heuenward · and helples to þe soule
G.16.463KD.15.458
ytt ys heythen as to heyuvenwarde & helples to þe soule
O.15.464KD.15.458
It is heþene as to heueneward  & helples to þe soule
R.15.493KD.15.458
It is hethen as to heuene-warde  and helples to þe soule .
F [Not found.]