Readings for line KD.15.537α

L.15.514KD.15.537α
Absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri &c ·
M.15.510KD.15.537α
Absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri & cetera
Cr1.15.506KD.15.537α
Absit vos gloriari nisi in cruce domini nostri . &cetera .
W.15.509KD.15.537α
Absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri &c
Hm.15.504KD.15.537α
Absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri · & cetera
C.15.500KD.15.537α
Absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri & cetera
G.16.504KD.15.537α
absit nobis gloriari nisi in cruce domini nostri et cetera //
O.15.505KD.15.537α
Absit michiO.15.505: OC2 alone have michi; most B manuscripts have nobis. gloriari nisi in cruce domini nostri & ceteraO.15.505: This line is written in the right margin.
R [Not found.]
F [Not found.]