Readings for line KD.17.332

L.17.333KD.17.332
Þat sholde brynge in better wode · or blowe it til it brende
M.17.333KD.17.332
Þat shulde bringe in bettre wode . or blowe it til it brende
Cr1.17.333KD.17.332
That shold bring in better wood , or blow it til it bren
W.17.330KD.17.332
That sholde brynge in bettre wode . or blowe it til it brende
Hm.17.330KD.17.332
þat schuld brynge yn bettre wode · or blowe tyl it brenne ·
C.17.327KD.17.332
That schul brynge Inne better wode · or blow it til it brende
G.18.331KD.17.332
þat shold bryng yn better wode / or blowe tyll ytt brent
O [Not found.]
R.17.288KD.17.332
Þat schuld brynge in bettere wode  or blowen it til it brende .
F.13.387KD.17.332
Þat sholde brynge in bettre woode / & blowe it tyl it brende.