Readings for line KD.2.198

L.2.200KD.2.198
But riȝte as þe lawe wil loke · late falle on hem alle
M.2.200KD.2.198
But riȝte as þe lawe wol loke . lat falle on hem alle .
Cr1.2.199KD.2.198
But ryght as the lawe wol loke , let fal on hem all
W.2.199KD.2.198
But riȝt as þe lawe wol loke . lat falle on hem alle
Hm.2.197KD.2.198
but ryȝt as the lawe wole loke  late falle on hem alle
C.2.200KD.2.198
But right as þe lawe wol loke · lat falle on hem alle
G.3.199KD.2.198
butt ryght as the lawe wyll looke lett fall on theym all
O.2.199KD.2.198
But riȝt as þe lawe wole loke  late falle on hem alle
R.2.159KD.2.198
But riȝt as þe lawe wil loke  lat falle on hem alle .
F.3.199KD.2.198
But ryght as þe Lawe wille / lete falle on hem alle.