Readings for line KD.3.106

L.3.107KD.3.106
Vnwittily womman · wrouȝte hastow oft
M.3.107KD.3.106
Vnwittely womman  wrouȝt hast þow ofte
Cr1.3.108KD.3.106
Unwittelie woman wrought hast thou ofte
W.3.107KD.3.106
Vnwittily womman . wroȝt hastow ofte
Hm.3.105KD.3.106
vnwyttyly womman · wrougth haste thu ofte
C.3.107KD.3.106
Vnwittily womman · wroughte hastow oft
G.4.107KD.3.106
vnwyttyly woman wroght hast thow oft
O.3.106KD.3.106
Vnwittili womman  wrouȝt hast þow ofte
R.3.98KD.3.106
Vnwittiliche womman  wrouȝt hastow ofte .
F.4.95KD.3.106
Þou womman vn-wittyly / wrought hast þou ofte.