Readings for line KD.3.186

L.3.187KD.3.186
Ac þow hast famed me foule · bifor þe Kynge here
M.3.187KD.3.186
Ac þow haste famed me foule  bifore þe kynge heere .
Cr1.3.188KD.3.186
And thou hast famed me foule before the kynge here
W.3.187KD.3.186
Ac þow hast famed me foule . bifore þe kyng here
Hm.3.186KD.3.186
Ac thu haste defamed me foule · byfore the kynge here
C.3.187KD.3.186
And þou hast famed me foule · bifore þe kyng here
G.4.187KD.3.186
but þou hast famed me Fouvle before þe kyng here
O.3.186KD.3.186
Ac þou hast famed me foule  bifore þe kyng heer
R.3.177KD.3.186
Ac þow haste famed me foule  by-fore þe kyng here .
F.4.174KD.3.186
But þou hast defameddefamed [me] foule / by-fore þe kyng heere.