Readings for line KD.12.264

L.12.265KD.12.264
Þe larke þat is a lasse foule · is more louelich of ledne
M.12.265KD.12.264
The larke that is a lasse foule  is more loueliche of ledene
Cr1.12.264KD.12.264
The larke þat is a lesse fowle , is more louely of ledene
W.12.264KD.12.264
The larke þat is a lasse fowel . is moore louelich of ledene           W.12.264:nota
Hm.12.571KD.12.264
The larke þat is a lasse foul · is more louelyche of ledne
C.12.264KD.12.264
The larke that is a lesse foule · is more louelich of leden
G.13.266KD.12.264
the larke þat ys a lasse fowle ys more louvelyche off leden
O.12.266KD.12.264
Þe lark þat is a lasse foul  is more louelich of leddene
R.12.266KD.12.264
¶ Þe larke þat is a lasse foule  is more loueliche of ledene .
F.9.381KD.12.264
Þe Larke þat is a lasse foul / ys more lovely of stevene.