Readings for line KD.18.229

L.18.234KD.18.229
Ne what is witterly wel · til weyllowey hym teche
M.18.234KD.18.229
Ne what is witturly wele . til w....eylaway hym teche
Cr1.18.234KD.18.229
Ne what is witerly weale till , welaweye him teache ,
W.18.234KD.18.229
Ne what is witterly wele . til weylawey hym teche
Hm.18.234KD.18.229
ne what is wytterly wele · tyl weylowey hym teche ·
C.18.234KD.18.229
Ne what is wit(er)ly wele · til weylawey hym teche
G.19.233KD.18.229
ne what ys wytterly weale / tyll wellaway hym teyche
O.18.234KD.18.229
Ne what is wittirli wele  til welawey hym teche
R.18.232KD.18.229
Ne what is witterly wele  til weyleweye hym teche .
F.14.230KD.18.229
& what ys witterly weele / wellawey shal hym techen.