Readings for line KD.7.62

L.7.67KD.7.62
Þat trewlich taken · and trewlich wynnen
M.7.67KD.7.62
Þat truliche taken  and trweliche wynn.en
Cr1.7.67KD.7.62
That truly taken , and truly wynnen ,
W.7.67KD.7.62
That treweliche taken . and treweliche wynnen           W.7.67: nota
Hm.7.67KD.7.62
that trewlyche takyn · and trewlyche wynnyn
C.7.66KD.7.62
That trewlich taken · and trewlich wynnen
G.8.67KD.7.62
that trewlyche taken & trewlyche wynnen
O.7.67KD.7.62
Þat trulich taken  & truliche wynnen
R.7.67KD.7.62
Þat treweliche taken  and treweliche wynnen .
F.5.1050KD.7.62
Þat trewly wirkyn / as þey trewly wynnen.